Đánh Giá Chiến Lược Kinh Doanh

Dựa trên chiến lược hoạt động, quá trình kinh doanh của khách hàng ngân hàng bán lẻ và chuyên môn của chúng tôi để tìm kiếm những điểm có thể cải thiện.
Cung cấp kiến nghị thực tế, hướng dẫn, tạo kế hoạch thực tế và xem xét chiến lược trong vòng lặp kinh doanh hay nguồn gốc của khách hàng, quản lý khách hàng, chiến lược thu thập và quản lý rủi ro.

Tìm thị trường mục tiêu và  xây dựng chiến lược để tối đa hóa kinh doanh.
Đánh giá và tối ưu hóa lợi nhuận của khách hàng và sản phẩm, mô hình hóa tài khoản đơn lẻ, kiểm tra danh mục đầu tư.
Đánh giá chiến lược quản lý danh mục đầu tư (chương trình kích cầu, cross-sell, tăng / giảm dòng và các chương trình tăng đầu tư, sáng kiến duy trì khách hàng)
Fraud strategy and infrastructure reviews, including application fraud, transaction monitoring, ATM security.
Strategic assessment of risk-based pricing decisions.
Collection portfolio reviews, collections strategy optimization, agency performance management.

Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Bao gồm toàn bộ dịch vụ từ phát hiện, đánh giá và điều chỉnh rủi ro.

Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

Xem xét, khuyến nghị và thiết kế khung quản lý rủi ro trong hoạt động bao gồm Đánh giá rủi ro , Các chỉ số rủi chính , Quản lý Dữ liệu Thất thoát, cũng như các chính sách và thủ tục liên quan.

Khung Chính Sách và Thủ Tục

Thiết Kế Khung Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng dựa trên Thực tiễn tốt nhất

Tối ưu hóa các văn phòng tín dụng / chiến lược chấm điểm

Rà Soát Khung Quản Lý Tài Sản Thế Chấp

Giám sát rủi ro &
Báo cáo

Đánh giá về Bộ Phận Báo cáo Rủi ro Hiện tại
Thiết kế / Thực hiện Mẫu báo cáo
Thiết lập tiêu chuẩn /hàng rào nội tuyến với mức độ rủi ro

Quyết Định Dựa Trên Rủi Ro

Xem xét Chiến lược Thu hồi vốn Rủi Ro
Thiết kế Danh mục Chiến lược Dựa trên Rủi ro
Thiết kế Chiến lược Chi phí dựa trên Rủi ro

Đánh giá Rủi ro Quản trị

Rà soát Cấu trúc và Hiệu quả Quản lý Rủi ro
Rà Soát Sự Mong muốn Rủi ro và Chiến lược Kinh doanh
Rà Soát Rủi ro Cơ Sở Hạ Tầng

Xác định và Đánh Giá Rủi Ro

Phân tích các quy trình kinh doanh chủ chốt / Phân loại các khu vực hoạt động có khả năng mang rủi ro
Xác định Rủi Ro trong Điều hành Hoạt động và đánh giá thẩm quyền
Tăng cường quá trình kiểm soát đối với các quy trình quan trọng để hỗ trợ giảm thiểu rủi ro
Giám Soát và Đo Lường Rủi Ro
Thiết kế Thư viện Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động để Hỗ Trợ Quy Trình Đánh Giá Rủi Ro
Thiết kế Khung Theo dõi các Chỉ số Rủi ro chính
Thiết kế các quy trình để tạo và phân tích cơ sở dữ liệu hoạt động bị thất thoát

Kiểm soát và Giảm nhẹ Rủi ro

Thực hiện đánh giá doanh nghiệp có kiểm soát rộng rãi
Xác định Kế hoạch Khắc phục